Leverings en verkoopvoorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden
Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
van Quatr4 International -hierna te noemen Quatro4- en op alle gesloten
overeenkomsten, verrichte handelingen en diensten.
Artikel 2. Onder opdrachtgever/koper wordt verstaan degene die aan Quatro4
werkzaamheden opdraagt, een ontwerp laat vervaardigen en laat uitvoeren.
Artikel 3. Alle offertes zijn vrijblijvend en prijzen zijn gebaseerd op de dag van de
aanbieding. Alle offertes zijn gebasseerd als bij de opdracht is overeengekomen.
Quatro4 behoudt zich het recht voor aanbiedingen/orders etc.van welke aard
ook te annuleren, indien deze abusievelijk gemaakt zijn.
Artikel 4. Alle door Quro4 vervaardigde en ontworpen producties, blijven
onvervreemdbaar het eigendom van Quatro4 en mogen niet worden gekopieerd.
Artikel 5. Indien de opdrachtgever een of een andere activiteit door
Quatro4 laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte
aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de
opdrachtgever Quatro4 voor alle aanspraken van derden ter zake van wanprestatie,
voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.
Levertijden worden door Quatro4 bij benadering opgegeven.Indien een vaste
levertijd is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever
geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de overschrijding van de levertijd
te wijten is aan grove nalatigheid van Quatro4.
In dat geval is de aansprakelijkheid van Quatro4 beperkt tot ten hoogste het
bedrag van de (werk) opdracht.
Artikel 6. Quatro4 is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook genaamd
of ontstaan, welke aan personen of goederen mocht worden toegebracht door
goederen of diensten welke door Quatro4 zijn geleverd.
Artikel 7. Indien de opdracht, geheel of gedeeltelijk, door derden wordt
uitgevoerd, is QuatrO4 jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor deze derden.
Artikel 8. Bij het opgeven van de bestelling (welke speciaal voor u wordt gemaakt),
bedraagt de betaling 50% van het aankoopbedrag (excl.BTW). Het bedrag dient -nĂ¡ de
ondertekening- per omgaande te worden voldaan.
Artikel 9. De gesloten overeenkomst kan niet meer geannuleerd worden
Artikel 10. Indien de vordering van Quatro4 langer zal uitstaan dan 20 dagen is
Quatro4 gerechtigd rente te berekenen. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft
om aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen mede voor rekening van
opdrachtgever/tegenpartij komen, alle kosten die Quatro4 moet maken ter verkrijging
van haar rechten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
Geschillen tussen Quatro4 en de opdrachtgever zullen in de eerste instantie
worden berecht door de arrondissementsrechtbank, voor zover het betreffende
verschil niet tot de competentie van het kantongerecht behoort.